Sigorta Prim Teşvikleri

size nasıl yardımcı olabiliriz?

2011 yılından bu yana eksik istifade ettiğiniz yahut hiç istifade etmediğiniz sigorta prim teşvik tutarınızı ücretsiz olarak öğrenmek ve uzmanlarımızın konuyla ilgili size dönüş yaparak bilgilendirme yapması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasında aynı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri sağlanmış bulunmaktadır.

Çeşitli tarihlerde yayımlanmış olan yasalar ile sağlanan bu teşviklerden hangi koşullarla ve ne şekilde yararlanılacağına ilişkin hususlar aşağıda başlıklar halinde açıklanmış bulunmaktadır.

-% 5  Teşvik Primlerinden Yararlanabilmek  İçin;
Prime esas kazanç matrahının uygulandığı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolunun prim oranı % 20 olup, bu oranın % 11 ‘ini işveren hissesi oluşturmaktadır. Bu teşvik, % 11 olan işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazinece ödenmesini öngörmektedir. Bunun için,

Aylık prim ve hizmet belgeleri (A P H B) yasal süresi içinde verilmelidir.
Kesinleşmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmamalıdır. (Yargı sürecindeki prim ve idari para cezaları kesinleşmiş borç olarak değerlendirilmemektedir)
5 puanlık prim indiriminden yararlanıldıktan sonra geriye yönelik olarak mahkeme ilamı, müfettiş raporu vs. gibi nedenlerle sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı prim ve idari para cezası borcu tahakkuk etmesi durumunda geçmişte yararlanılan 5 puanlık indirim geri alınmaz.
Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır. (Yaptırımı: Tespit tarihinden itibaren bir yıl yararlanılamaz)
Uygulama işyeri bazında yapılmaktadır.
İhale konusu işler kapsama girmemektedir. Ancak, Ziraat Bankası ve Halk Bankasınca ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki işler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmaması nedeniyle bu teşvikin uygulanmasına engel değildir.
Aylık prim ve hizmet belgesi (A P H B) gönderilirken 05510 Kanun türü ile sisteme girilmelidir.
SGDP’ye tabi olan, yabancı ülkede çalışan ve harp malulü olduğu halde işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılamaz. Ancak bu kimseler sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınır.
Alt işverenlerin borcu varsa, hem işveren, hem de borcu olan alt işveren teşvikten yararlanamaz. Buna karşılık, işverenin borcu olup, alt işverenin borcu yoksa, alt işveren  teşvikten yararlanabilir. (SGK’nın sistemi, bu konuda gereken sorgulamayı yapmaktadır.)
Teşvik uygulamasında süre şartı yoktur.
5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen alt sınır uygulamasına tabi değil. Dolayısıyla alt sınırın üzerindeki brüt ücretin tamamı teşvik kapsamında girer.
Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup suretiyle ödenmesi de mümkün olup, bu tür ödemelerde 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmektedir.

-4447 sayılı Yasanın 50. maddesi ile sağlanan prim teşviki
İşsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamına ilişkin uygulanan teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, söz konusu teşvikten yararlanabilmek için;

Sigortalının 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması, gerekmektedir.
Bu teşvik, sadece  prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden primleri kapsamaktadır.
Bu Teşvik uyarınca, kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı, malullük yaşlılık ve ölüm sigortası, genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Kayıt dışı işçi çalıştırılması durumu bu teşvikin uygulamasını etkilemiyor.
APHB türü olarak sisteme 1591 kanun numarası seçilerek bildirim yapılmalıdır.
Bu teşvikten yararlanan işverenler diğer teşviklerden yararlanamaz.
İhale konusu işler kapsam dışındadır.
İşverenler, ilgili sigortalıya ait işsizlik süresini gösterir belgeyi, hak kazandığı tarihi gösterir belge ile birlikte SGK’ya bizzat başvurmalıdır.
-6111  sayılı Torba Yasası ile sağlanan    prim teşviki (4447 sayılı Yasanın Geçici 10 uncu Mad.)

Bu teşvikten yararlanılabilmesi için, sigortalının;

1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
18 yaşından büyük olması,
İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
Fiilen çalışması gerekmektedir.
İşyeri Özel sektör işvereni olmalıdır.
Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
Prim, idari para cezası borcu bulunmamalıdır.
Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Kuruma verilmelidir.
Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.

Destekten yararlanılabilmesi için;

Kanunun 4 / b bendi kapsamındaki sigortalılık bu teşvikten yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.
Çırak ve öğrenciler, stajyerler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılanlar, T. İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olanlar, işe giriş tarihinden önceki altı aylık süre içinde Kuruma bildirilmiş süreler içinde dikkate alınmamaktadır.
Fiilen çalışılmayan (örneğin istirahatli) sürelerde teşvikten yararlanılamamaktadır.
İhale konusu işler uygulama kapsamına girmiyor.
Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekir. (Ortalama sigortalı sayısının tespitinde, yarıma kadar kesirler atılacak, yarım ve üzeri ise tama iblağ edilecektir. )
SGDP’ye tabi olarak çalışanlar ile 0 gün ve 0 kazançlı olan sigortalılar da işçi sayısının tespitinde sigortalı sayısına dahil edilecektir.
İşyerinin SGK’ya borcunun bulunmaması gerekir.  (15,00 TL ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmamaktadır)
Aylık prim ve hizmet belgeleri 06111 kanun numarası seçilere gönderilmelidir.
Borçları taksitlendirilmiş olan işverenler bu teşvikten yararlanabileceklerdir.
Borçlar kesinleşinceye kadar yasal ödeme süresi geçmiş borç kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Aylık prim ve hizmet belgesi yasal süresi içinde gönderilmelidir.
SPEK üst sınırına kadar olan kazançlardan dolayı teşvikten yararlanılması mümkündür.
Tahakkuk eden sigorta primleri yasal süresi içinde ödenmelidir.

-Yurt dışına götürülen işçiler ile ilgili % 5 prim teşviki:
Özel sektör işyeri işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 5 / (g) maddesi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerinden,

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalılardan,
Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerinden, dolayı, genel sağlık sigortası (GSS) prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.
(Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında GSS uygulanmadığından, bu işverenlerimiz GSS % 5 primteşvikinden yararlanamayacaktır.)
Teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla işverenlerce işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek yoktur.
İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)
Öte yandan prim borçları işyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

diğer hizmetlerimiz

geriye dönük ne kadar prim kaybınız olduğunu öğrenmek ister misiniz?